Krajowy System Danych Oświatowych (KSDO)

Wszystkie dane oświatowe
w jednym miejscu!

Krajowy System
Danych Oświatowych
(KSDO)

Współczesna cywilizacja uzależniona jest od szybkiego dostępu do informacji, a rozwiązania „big data” dają szansę na uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Także szkoły, a konkretnie ich dyrektorzy oraz przedstawiciele samorządów, pełniący nadzór nad lokalnymi placówkami oświatowymi, mogą skorzystać na dostępie do informacji o systemie oświaty na swoim terenie oraz, w celach porównawczych, na terenie innych jednostek samorządowych. Dzięki temu, w oparciu o twarde dane, mogą podejmować lepsze decyzje, a w rezultacie podnosić poziom edukacji w podległych im szkołach.

Taki właśnie dostęp do zbiorczych informacji zapewnia Krajowy System Danych Oświatowych, którego tworzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Twórcami KSDO są Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) oraz Centrum Informatyczne Edukacji (CIE), które projekt zrealizowało we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie oraz partnerem technologicznym – IT Systems and Solutions Sp. z o.o.

Projekt doceniono, a CIE zdobyło za jego wdrożenie Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Innowacje dla edukacji”.

KSDO wykorzystuje dane na temat uczniów i nauczycieli wprowadzone wcześniej do Systemu Informacji Oświatowej w zakresie niezbędnym do realizacji zadań oświatowych państwa. System Informacji Oświatowej w wersji przeglądarkowej jest głównym referencyjnym systemem KSDO (zastąpił on tzw. stare SIO). Dane wprowadzone do niego są następnie wykorzystywane przez dyrektorów szkół i okręgowe komisje egzaminacyjne, do obsługi egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminów maturalnych. Dane służą także wyliczeniom części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na dany rok, co pozwala na efektywniejsze gospodarowanie budżetem.

Więcej informacji: https://cie.gov.pl/ksdo/

JEŚLI JESTEŚ DYREKTOREM SZKOŁY

Dzięki KSDO unikniesz konieczności wielokrotnego wpisywania tych samych danych do różnych baz, w ramach których raportujesz prowadzone przez podległą Ci jednostkę działania. Jednocześnie, w jednym miejscu, masz możliwość np.zweryfikować wyniki egzaminów i porównać je z wynikami innych placówek, co może pomóc Ci w podjęciu ważnych decyzji, których celem ma być podniesienie poziomu nauczania w zarządzanej przez Ciebie szkole.

KSDO ujednolicił także sposób przeprowadzania egzaminów ogólnokształcących w całym kraju, pomagając rozwiązać występujące wcześniej trudności. Zawarte w nim dane są weryfikowane m.in. z Rejestrem PESEL oraz REGON.

Więcej informacji: https://cie.gov.pl/ksdo/

JEŚLI JESTEŚ PRZEDSTAWICIELEM SAMORZĄDU

Dzięki KSDO masz gwarancję, że w jednym miejscu uzyskasz rzetelne, spójne i kompletne dane o efektywności systemu oświaty na zarządzanym przez Ciebie terenie. Zyskujesz także możliwość porównania osiąganych wyników w nauczaniu w konfrontacji z wynikami osiąganymi na terenie innych samorządów. Dane te pozwolą nie tylko na lepsze zarządzanie budżetem samorządowym dedykowanym edukacji, ale przede wszystkim pozwolą świadomie wpływać na lokalną politykę edukacyjną.

Więcej informacji: https://cie.gov.pl/ksdo/

JEŚLI JESTEŚ UCZNIEM

Dzięki KSDO sprawdzisz wyniki swojego egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w dniu ich publikacji, bez konieczności wychodzenia z domu. Na stronie www.wyniki.edu.pl sprawdzisz także historyczne wyniki zdawanych przez Ciebie egzaminów.