WŁĄCZENIE PRACODAWCÓW W PRZYGOTOWANIE EGZAMINÓW

Kwalifikacje wiarygodnie
zweryfikowane?

WŁĄCZENIE PRACODAWCÓW W PRZYGOTOWANIE EGZAMINÓW

Egzaminy zawodowe przeprowadzane przez okręgowe komisje egzaminacyjne oraz egzaminy przeprowadzane przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Egzaminy zawodowe z jednej strony powinny weryfikować jakość procesu kształcenia, a z drugiej stanowić przepustkę do sukcesu na rynku pracy i stanowić potwierdzenie, że absolwent spełnia oczekiwania przyszłego pracodawcy. W tym celu niezbędna jest współpraca z pracodawcami tak, aby zadania egzaminacyjne sprawdzały pożądane umiejętności i kwalifikacje.

Takiemu właśnie dialogowi oraz wypracowaniu zadań egzaminacyjnych służą projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjna oraz Związek Rzemiosła Polskiego, we współpracy z partnerami reprezentującymi pracodawców. Projekty te obejmują tworzenie zadań wykorzystywanych na egzaminach zawodowych organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz zadań wykorzystywanych na egzaminach przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

W ramach projektu pt. „Rozwój banków zadań do egzaminu zawodowego”, realizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, dotychczas utworzono 51 500 zadań. W drugiej odsłonie projektu baza ta ma zostać poszerzona o kolejne 84 200 zadań. Każde zadanie egzaminacyjne wytworzone w projekcie recenzowane jest przez zespół ekspertów składający się z przedstawicieli pracodawców, szkolnictwa wyższego, nauczycieli szkół zawodowych oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Innowacyjnym rozwiązaniem przyjętym w projekcie jest wykorzystywanie systemu informatycznego SIOEPKZ, który pozwala na przeprowadzanie części pisemnej egzaminu przy komputerze dla wszystkich zdających. W efekcie, w projekcie mogą być tworzone zadania multimedialne (filmy, animacje), a także zadania odnoszące się do umiejętności językowych oraz kompetencji interpersonalnych i społecznych. Dzięki temu egzamin zawodowy w sposób bardziej pełny i wiarygodny będzie weryfikował umiejętności zdających. W ramach projektu prowadzone są również szkolenia metodyczne dla autorów, recenzentów, a także szkolenia dla pracodawców chcących angażować się w przeprowadzanie egzaminów zawodowych we współpracy z CKE i okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi.

Z kolei w ramach projektu „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle” - zrealizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego w dwóch etapach, opracowano łącznie 27.445 zadań egzaminacyjnych wykorzystywanych na egzaminach czeladniczym i mistrzowskim. Zaangażowanie do tego przedsięwzięcia pracodawców umożliwia organizację egzaminów bardziej odpowiadających ich potrzebom i pozwala na lepsze przygotowanie fachowców pod kątem oczekiwań rynku pracy, zarówno w zakresie umiejętności, jak i postaw. Innym narzędziem tworzącym nową jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle, jest platforma EWR (Egzaminy w Rzemiośle) wraz z funkcją umożliwiającą przeprowadzenie części pisemnej egzaminu w trybie zdalnym. Platforma służy nie tylko do przygotowywania zestawów zadań egzaminacyjnych na potrzeby egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, ale także prezentuje istotne informacje związane z warunkami przystąpienia do egzaminów w rzemiośle.

Więcej informacji na:
https://cke.gov.pl/
https://ewr.zrp.pl/